Taimid ag lord Maoirseoiri agus Oibri Iarscoil le haghaidg Gaelscoil Ruairí, Maigh Nuad agud Gaelscoil Ui Laighean, Deansgrange, Bhaile Átha Cliath

Teideal an Phoist agus Achoimre maidir leis:
Folúntais: Maoirseoir agus Oibrí Iarscoile - roinnt áiteanna

Cur Síos ar an bPost: Poist Iarscoile – Maoirseoir agus Oibrí Cúram Leanaí

Ag Kids Inc tairgimid seirbhís ghairmiúil ‘Lasmuigh d’Uaireanta Scoile’ do leanaí bunscoile.

Tá ár gclár iarscoile agus spóirt bunaithe ar spraoi agus súgradh ag cinntiú go bhfuil atmaisféar difriúil ann le hais mar a bhíonn sa seomra ranga. Is é an aidhm atá againn foghlaim na leanaí ó lá go lá a leathnú ach iad a bheith rannpháirteach i raon clár cruthaitheach agus spóirt a spreagfaidh iad a bheith gníomhach ar bhonn fisiceach, cognaíoch, go sóisialta agus go mothúchánach.

Tá Kids Inc ar thóir Maoirseoirí agus oibrithe oilte le dul ag obair leis an bhFoireann Iarscoile. Féach na róil agus na freagrachtaí thíos maidir le gach post.

Oibrí Iarscoile (Post Páirtaimseartha Buan bunaithe in ionad Iarscoile)

Príomhdhualgais agus freagrachtaí:

Maoirseacht agus tacaíocht do na Leanaí Iarscoile chun obair bhaile a dhéanamh ar a luas féin

Cruinnithe seachtainiúla foirne a chomhordú lena chinntiú go mbeidh cumarsáid éifeachtach ann agus go mbeidh cóitseáil agus gníomhaíochtaí spóirt pleanáilte i gceart

Breathnú, monatóireacht agus taifeadadh a dhéanamh ar fholláine na leanaí nuair is gá.

Taifid chruinn a choimeád ar thinreamh na leanaí, mar aon le taifid rialála eile.

Comhpháirtíocht maith, éifeachtach, oibre a choimeád le tuismitheoirí d’fhonn folláine a gcuid leanaí a chinntiú.

Bualadh le tuismitheoirí ar bhealach dearfach agus cairdiúil gach lá.

Tuismitheoirí a chur ar an eolas faoi aon imeachtaí ar féidir leo cabhrú leo nó a bheith rannpháirteach iontu.
2) Maoirseoir Post Páirtaimseartha Buan bunaithe in ionad Iarscoile)
Príomhdhualgais agus freagrachtaí:
Tá na cúraim chéanna i gceist ag an Maoiseoir leis Oibrí Iarscoile , chomh maith le cúraim eile:
Foireann a bhainistiú, agus a bheith freagrach as dualgais a thabhairt amach

Bainistiú laethúil an ionaid, lena n-áirítear obair riaracháin agus tuairiscí a chur i gcrích

Gníomhaíochtaí laistigh agus lasmuigh a phleanáil agus a fhorbairt ag brath ar spéiseanna na leanaí agus ar gníomhaíochtaí sceidealaithe an ionaid

Le bheith i d’iarrthóir rathúil do na róil mar Mhaoirseoir agus Oibrí Cúram Leanaí:

Ní mór duit 2 bhliain taithí ar a laghad a bheith agat ag obair le leanaí idir 4-12 bliana déag le haghaidh an róil mar Chleachtóir.
Bheadh Fetac L5 i gcúram leanaí inmhianaithe ach ní riachtanach.
Bheadh cáilíocht i gcorpoideachas / aclaíocht inmhianaithe ach ní riachtanach
Taithí sna healaíona agus sa cheardaíocht
Gaeilge líofa

Meon dinimiciúil agus solúbtha maidir le tascanna
Sárscileanna cumarsáide

Beidh láncheadúnas tiomána glan AE agus do charr féin i gcomhair na hoibre inmhianaithe (chun leanaí a bhailiú ón scoil) don post seo.

Tabhair faoi deara go gcuirfear oiliúint ionduchtúcháin ar fáil.

Ní mór do na hiarrthóirí a bheith ar fáil san iarnóin i rith na scoilbliana (lena n-áirítear sosanna lár téarma) ó mhí Mheán Fómhair go Meitheamh.

Cuirfear na poist seo ar bun ag deireadh mhí Lúnasa 2020

Má tá spéis agat i gceachtar de na poist sin, seol do CV agus do litir chumhdaigh chugainn i mBéarla hr@kidsinc.ie

© Trinity College Dublin Students' Union 2017