• Templéad Chlár Cruinnithe | Template for a Meeting Agenda

  Dáta | Date: 

  Nasc Zúim | Zoom Link:

  I láthair | Present: 

   

  Ar iarraidh | Absent:


  Ceisteanna ón gCruinniú Deireanach | Matters arising:

   

  Deabhrú na Miontuairiscí | Approval of Minutes:

   

  Tuairiscí | Reports: 

  Clár | Agenda: 

 • Templéad Rúin | Template for a Motion

  Tugann an Chomhairle faoi deara Council recognises

  Tug-in an  Co-oryl-ya fwee jarr-ra  Tugann an Chomhairle faoi deara chomh maith Council recognises

  Tug-in an  Co-oryl-ya fwee jarr-ra co mah 

   

  Mar thoradh, sainordaíonn an Chomhairle Council therefore mandates

  Marr hor-rah san-or-dee-in an  Co-oryl-ya   Faoi dheireadh, sainordaíonn an Chomhairle: Council finally mandates

  Fwee yer-rah san-or-dee-in an  Co-oryl-ya   Molann Proposed by

  Mull-in 

   

  Tacaíonn Seconded by 

  Tac-kee-in

 • Sínithe Fada ar Chártaí Mic Léinn | Fadas on Student Cards

  Síneadh Fada ar Chártaí na Mac Léinn

   

  Má tá síneadh fada in easnamh ar do chárta mic léinn, lean na treoracha thíos chun an fhadhb a réiteach. Ní bheidh costas ar bith ar an bpróiseas.

   

  1. Má tá síneadh fada ar d’ainm ar an tairseach (mytcd.ie) cheana féin, ní chaithfidh tú ach dul chun na clárlainne acadúla agus iarr orthu do chárta a nuashonrú.
  2. Mura bhfuil an síneadh fada ar do chúntas beidh ort foirm ‘Change of Details’ a líonadh amach. Is minic go nglacann sé cúpla lá do shonraí a athrú ach beidh tú in ann do chárta a fháil ansin.

   

  Má tá deacracht nó ceist ar bith agat chur ríomhphoist chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Fada on Student Cards

   

  Follow the directions below if you are missing a fada on your student card.

  The process is completely free.

   

  1. If you have a fada on your name on the portal (mytcd.ie), go to Academic Registry and request to update your card.
  2. If you do not have a fada on your account you will need to fill out a ‘Change of Details’ form. This takes a few days to update your information but you will be then able to get your new and improved card!

   

  If you have any difficulties or questions please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Foclóir an Aontais 2  | Union Vocabulary 2 

   

  Access Officer = Oifigeach na nDeiseanna Iontrála

  AHSS Convenor = Tionólaí EDES

  Beartas Sóisialta

  BESS Convenor = Tionólaí GESS

  Biology Convenor = Tionólaí Bitheolaíochta

  Business Convenor = Tionólaí Gnó

   Chair of the Oversight Commission = Cathaoirleach an CM

  Chemistry Convenor = Tionólaí Ceimice

  Citizenship Officer = Oifigeach Saoránachta

  Coimisiún Toghcháin = Electoral Commission

  Communications Officer = Oifigeach Caidreamh Poiblí agus Margaíochta

  Creative Arts Convenor = Tionólaí na nEalaíon Cruthaitheach

  Deputy AHSS Convenor = Leas-Tionólaí EDES

  Deputy HS Convenor = Leas-Tionólaí na nEolaíochtaí Sláinte

  Deputy STEM Convenor = Leas-Tionólaí ETIM

  Education Officer = Oifigeach Oideachais

  EMS Faculty Convenor = Tionólaí Dáimhe ETIM

  Engineering Convenor = Tionólaí Innealtóireachta

  English Convenor = Tionólaí Béarla

  Ents Officer = Oifigeach Siamsaíochta

  Environmental Officer = Oifigeach Timpeallachta

  Ethnic Minorities Officer = Oifigeach um Mhionlaigh Eitneacha

  Gender equality officer = Oifigeach Comhionannais Inscne

  Genetics and Microbiology Convenor = Tionólaí Géineolaíochta agus Micribhitheolaíochta

  Hist/Hum Convenor = Tionólaí Dáimhe

  HS Convenor = Tionólaí na nEolaíochtaí Sláinte

  International Students' Officer = Oifigeach na Mac Léinn Idirnáisiúnta

  JCR President = Uachtarán SCS

  Law Convenor = Tionólaí Dlí

  LGBT+ Rights Officer = Oifigeach um Chearta LADT+

  Mathematics Convenor = Tionólaí Matamaitice

  Mature Student Officer = Oifigeach na Mac Léinn Lánfhásta

  Medicine Convenor = Tionólaí Leighis

  Natural Sciences Convenor = Tionólaí na nEolaíochtaí Nádúrtha

  Nursing  Convenor = Tionólaí Altranais & Cnáimhseachais (AC)

  OC Oridinary Member = Gnáthbhall an CM

  Off-Campus Officer = Oifigeach as Champas

  Officer for Students with Disabilities = Oifigeach do Mhic Léinn le Míchumais

  Oifigeach na Gaeilge

  Oversight Commission = Coimisiún Maoirseachta

  President = Uachtarán

  School of Biochemistry and Immunology Convenor = Tionólaí Scoil na Bithcheimice agus na hImdhíoneolaíochta

  School of Religion Convenor = Tionólaí Scoil an Reiligiún

  School of Social Sciences and Philosophy Convenor = Tionólaí Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta agus na Fealsúnachta

  School of Social Work and Social Policy Convenor = Tionólaí Scoil na hOibre Sóisialta agus 

  SCSS Convenor = Tionólaí ERS

  Secretary to Council = Rúnaí na Comhairle

  SLLCS Convenor  = Tionólaí SLTLC

  SLSCS Convenor = Tionólaí SLSCS

  TSM/TJH Convenor = Tionólaí MDÁ/CCO

  Volunteer Forum Coordinator = Comhordaitheoir an Fhóraim Dheonaigh

  Welfare Officer = Oifigeach Leasa agus Comhionannais

 • Foclóir an Aontas 1 | Union Vocabulary 1

  Agenda = Clár 

  Alumni = Alumnas

  Any Other Business = Aon Ghnó Eile

  Aontas = Union

  Applications = Iarratais

  Approval of the Minutes = Dearbhú na Miontuairiscí

  Campaign = Feachtas

  Campus = Campas 

  Candidates = Iarrthóirí

  Cárta Mic Léinn = Student Card

  Chair = Cathaoirleach

  Committee = Coiste 

  Constitution = Bunreacht

  Council na Mac Léinn = Students’ Council

  Debate = Díospóireacht 

  Discussion Items = Míreanna le Plé

  Higher Education = Ardoideachas

  House 6 = Áras 6 

  Hustings = Toghchánaíocht

  Ionadaíocht = Representation 

  Léirsiú = Demonstration 

  Mandate = Sainordú 

  Manifesto = Forógra

  Matters Arising from the Minutes = Ceisteanna ag Teacht ó na Miontuairiscí 

  Meeting = Cruinniú

  Minutes = Miontuairisicí

  Motion = Rún

  Office = Oifig

  Office Hours = Uaireanta Oifige 

  Officers = Oifigigh

  Oideachas = Education 

  Policy  = Polasaí

  Postgraduate = Iarchéimí

  Press Statement = Preasráiteas

  Publications = Foilsiúcháin

  Report = Tuairisc 

  Resources = Acmhainní

  Sabbatical Officer = Oifigeach Sabóideach

  Schedule = Sceideal

  Secretary = Rúnaí 

  Services = Áiseanna

  Stocaireacht = Lobbying 

  Student Accomodation = Lóistín na Mac Léinn

  Students = Mic Léinn

  Submission = Aighneacht 

  Terms of Reference = Téarmaí Tagartha 

  Toghchán = Election

  Trinity College = Coláiste na Tríonóide

  Undergraduate =Fóchéimí

  University = Ollscoil

  Weekly email = Ríomhphost Seachtainiúil

 • An Ghaeilge sa Choláiste | Irish in the College

 • Bunachar d’Acmhainní / Resources

   

  Foclóirí | Dictionaries

   


  Acmhainní Éisteachta | Listening Resources

   

  Podchraoltaí | Podcasts

  Gael Gals

  Gaeilge Anois

  An Dearcadh Úr 

  Beo ar Éigean

  Nuacht Mhall

  Seal le Seán Raidió Rí-Rá


   Ceol | Music 

  Seinnliosta den chéad scoth (mar is gnáth!) cruthaithe agam leis na cianta ó shin:

  Made an incredible playlist (as per) ages ago:

  https://open.spotify.com/playlist/7z3SfXoWP9irtEU6TwcYVQ?si=_fZS6PRwRLW86tEY8oPraA 

   


  Acmhainní Labhartha | Speaking Resources 

   

  Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide

  https://www.gaelchultur.com/en/resources.aspx 

   

  Ciorcal comhrá seachtainiúil ar líne in áit "An Chéadaoin ag an mButrach" a bhíodh ar siúl i mbialann an Bhutraigh go rialta. Cuirtear fáilte roimh bhaill foirne, mic léinn agus muintir an phobail i gcoitinne. Seol ríomhphost go This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chun teachtaireacht rialta a fháil maidir leis an gciorcal comhrá ar líne.

  A weekly conversation circle is held online in place of "An Chéadaoin @ an Bhutrach" which was traditionally held in the Buttery Restaurant every Wednesday. It is open to staff, students and the general public. Please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to be added to the mailing list for this event

  Pop-Up Gaeltacht

  Club an Chonartha 


  Acmhainní Scríbhneoireachta | Writing Resources

  https://languagetool.org  

  https://ga.libreoffice.org

  http://www.scriobh.ie 

   


  Acmhainní Léitheoireachta 

   

  https://tuairisc.ie 

  https://nos.ie 

  Tuathal-Foilsiúchán an Chumann

  Trinity News 

  University Times

 • Intreoir / Intro

  Heya is mise Gretchen agus is mise an tOifigeach na Gaeilge d’Aontas na Mac Léinn.

  Bím ag obair ar son cearta teanga sa choláiste agus a bheith mar ionadaí don phobal Gaeilge ar fhóram an Aontais. Bím ag comhoibriú leis an gCumann agus an Aontas chun an Ghaeilge a spreagadh agus chun imeachtaí a chur ar siúl- coinnígí súil amach doibh go háirithe Seachtain na hÉigse (an tseachtain is fearr ar ndóigh goa) 

  Ná bíodh drogall oraibh dul i dteaghmháil liom ar Twitter @TCDSU_Oifigeach nó seolaigí ríomhphost chugam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. má tá ceist/smaoineamh/gearán agat ar taobh na Gaeilge de :) xx

   

  Eochairfhocal

  Oifigeach = Officer

  Aontas na Mac Léinn = Students’ Union

  Cearta teanga = Language rights

  Ionadaí = Representative 

  Fóram an Aontais = Union Forum (Executive Committee of the SU)  

  Pobal Gaeilge = Irish Community 

  Drogall = Hesitation

  Smaoineamh = Idea

  Gearán = Complaint

  Ríomhphost = Email

  GOA = LOL 

 • Trinity College Students' Union
  House 6,
  Trinity College Dublin,
  Dublin 2
  D02 FD37

 • (01) 6468 431
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

Monday 9:30 - 17:00
Tuesday 9:30 - 17:00
Wednesday 9:30 - 17:00
Thursday 9:30 - 17:00
Friday 9:30 - 17:00

Closed Saturday/Sunday/Bank Holiday

© Trinity College Dublin Students' Union